Cabinet Plasseraud

EVROPŠTÍ PATENTOVÍ ZÁSTUPCI

 

Odbornost

Rešerše a stanovení dostupnosti patentu

Cabinet Plasseraud provádí rešerše mezi již existujícími patenty a dalšími dokumenty (např. vědecké publikace), které klientům umožní určit:

  • jestli je danný vynález patentovatelný
  • identifikuje všechna již existující práva, která jsou v konfliktu; pokud taková práva existují, pak zda je vhodnější zvolit jiný postup (např. modifikaci výrobku)

Klient obdrží kompletní rešeršní zprávu. Tato zpráva obsahuje analýzu všech identifikovaných již existujících práv, stejně jako praktické informace a rady ohledně relevance těchto práv.

 

 

Registrace a podávání přihlášek ochranných známek

Elektronicky hlídáme všechny nové přihlášky ochranných známek, a tak můžeme klientům periodicky zasílat připomínky pro jakékoli zahraniční registrace ochranných známek.

Cabinet Plasseraud také systematicky radí svým klientům ve věcech volby nejlepší strategie podávání přihlášek ochranných známek vzhledem k tomu, jak se má a bude značka budovat.

Řízení před úřady

Cabinet Plasseraud informuje své klienty, kdykoli obdrží oficiální korespondenci od úřadů provádějících registraci či řízení o udělení práva, a navrhuje vhodný plán, jak těmto úřadům odpovědět, zejména s ohledem na to, jak překonat vznesené námitky. Samozřejmostí je průběžné informování klienta a jeho souhlas ve všem, co bylo podáno jeho jménem.

 

 

Spisy jsou vyřizovány dle zavedené praxe země, kde byla přihláška ochranné známky podána. Všechny oficiální termíny jsou sledovány, aby byla zaručena co nejrychlejší registrace.

Udržovací poplatky a platnost ochranných známek

Cabinet Plasseraud nabízí širokou škálu služeb týkajících se správy portfolia. Informuje klienty o termínech na zaplacení udržovacích poplatků, a poskytuje veškerou dokumentaci potřebnou k tomu, aby ochranné známky zůstaly v platnosti.

Monitorování ochranných známek

Více než 95 % sporných případů, o které se Cabinet Plasseraud stará, je vyřešeno smírně, především uzavřením koexistenční nebo licenční dohody či zrušením již existující konfliktní ochranné známky.

Internetové domény a jejich kontrola

Cabinet Plasseraud má vlastní databázi záznamů o internetových doménách, a tak může efektivně podávat žádosti o registraci, sledovat podávané žádosti a hlídat termíny placení udržovacích poplatků.

Pomáháme identifikovat nejefektivnější cestu, jak zaregistrovat doménu, a to s ohledem na povahu klientových aktivit, jejich zeměpisnou rozšířenost, i lokaci konkurentů.

Naši klienti mají přístup na své portfolio domén přímo přes naše webové stránky.

Ochranné známky
Průmyslové vzory
Autorské právo a práva přidružená
Smluvní právo
Soutěžní právo
Ochrana spotřebitele
Internetové domény