Všeobecné podmínky

1.    Definice, oblast působnosti a obecnosti

1.1    Účelem těchto všeobecných podmínek poskytování služeb (dále jen „Všeobecné podmínky poskytování služeb“) je stanovit podmínky, za jakých má patentová kancelář Plasseraud IP, občanská společnost zapsaná u pařížského Obchodního rejstříku firem pod číslem 784 404 246, se základním kapitálem 779 305 EUR a se sídlem na adrese: 66 rue Chaussé d’Antin , 754 40 Paris, CEDEX 09, France, a její dceřiné společnosti nebo společnosti, které jsou s ní právně spřízněné ve Francii i v zahraničí, zejména společnost Ernest Gutmann-Yves Plasseraud ("E.G.Y.P."), SAS (zjednodušená akciová společnost), zapsaná v pařížském obchodním rejstříku pod číslem 332 417 500, a které jsou společností Plasseraud IP zplnomocněné jednat pod obchodním názvem Plasseraud IP (dále jen „skupina Plasseraud IP“) individuálně nebo kolektivně označované jako („Poskytovatel“), poskytovat svým zákazníkům (dále jen „Klient“) služby poradenství, pomoci, zastupování s cílem získávat, udržovat, uplatňovat, chránit nebo zhodnocovat práva průmyslové vlastnictví, souvisejících práv a práv týkajících se všech přidružených záležitostí, včetně právních konzultací a vyhotovování soukromoprávních listin (dále jen „Poskytování služeb“). Všeobecné podmínky poskytování služeb jsou analogické se všeobecnými podmínkami prodeje a je třeba je považovat jak za všeobecné podmínky patentového zastupování, tak za všeobecné podmínky poskytování služeb.

1.2    Všeobecné podmínky poskytování služeb se vztahují na poskytování služeb kterýmkoli subjektem skupiny Plasseraud IP jménem Klienta. Všeobecné podmínky poskytování služeb jsou k dispozici na internetových stránkách www.plass.com.

1.3    Všeobecné podmínky poskytování služeb se bezvýhradně a bez omezení vztahují na veškerá zplnomocnění udělená skupině Plasseraud IP pro realizaci poskytování služeb, zejména na jakoukoli objednávku nebo koupi právních nebo úředních úkonů u subjektů skupiny Plasseraud IP a/nebo poskytování právních konzultací bez ohledu na způsob jejich zadávání, ať formou poštovních zásilek, elektronicky, telefonicky a/nebo prostřednictvím internetu.

1.4    Všeobecné podmínky poskytování služeb definují vzájemné povinnosti společností spadajících pod skupinu Plasseraud IP a Klienta.

1.5    Klient bere na vědomí veškerá ustanovení Všeobecných podmínek poskytování služeb a prohlašuje, že je s jejich zněním plně obeznámen v případě, kdy se na ně odvolává cenová nabídka nebo faktura a tyto jsou zveřejněny na internetových stránkách skupiny Plasseraud IP  www.plass.com, jakmile pověří-li poskytováním služeb jednu ze společností skupiny Plasseraud IP a jedná-li se alespoň o jednu z následujících akcí:

  • Schválení podmínek postupu navržených skupinou Plasseraud IP
  • podepsání zastupování ve prospěch skupiny Plasseraud IP nebo jedné z jejích společností
  • předání písemných pokynů pověřujících skupinu Plasseraud IP nebo jednu z jejích společností poskytováním služeb
  • úhradu případných záloh vyžádaných skupinou Plasseraud IP nebo jednou z jejích společností

1.6    Klient se vzdává využívání vlastních všeobecných kupních podmínek a zejména veškerých nesouhlasných ustanovení, kterých se u Poskytovatele nemůže dovolávat, i když tento o nich věděl.

1.7    Žádná zvláštní podmínka nemůže být nadřazena Všeobecným podmínkám poskytování služeb, pokud ji Poskytovatel předem písemně neodsouhlasí. Jakákoli výjimka nebo odchylka od Všeobecných podmínek poskytování služeb požadovaná Klientem tudíž vyžaduje předchozí písemný souhlas Poskytovatele.

1.8    Skupina Plasseraud IP si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení provádět všechny potřebné změny Všeobecných podmínek pro poskytování služeb, nezbytné například pro naplnění právních, správních nebo etických ustanovení, která se vztahují k organizaci výkonu profese francouzských a/nebo evropských patentových zástupců u Úřadu Evropské Unie pro duševní vlastnictví a/nebo u Evropského Patentového úřadu.

1.9    Případná neplatnost nebo skončení platnosti jednoho z ustanovení Všeobecných podmínek poskytování služeb nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

1.10    Skutečnost, že se Poskytovatel v určitou dobu neodvolává na Všeobecné podmínky poskytování služeb nelze vykládat jako zřeknutí se jejich pozdějšího použití.

2.    Etický rámec a praxe

2.1     Skupina Plasseraud IP se zpravidla zabývá různými druhy úkonů a poskytování služeb, jako jsou právní nebo technicko-právní konzultace, příprava, získávání a udržování práv k průmyslovému vlastnictví, kroky k ochraně, uplatňování a k pomoci chránit nebo uplatňovat práva k průmyslovému vlastnictví nebo práva k duševnímu vlastnictví, provádění auditů a zhodnocování cenných papírů nebo portfolia cenných papírů a rovněž registrační formality a úprava práv k průmyslovému vlastnictví u vnitrostátních, regionálních nebo mezinárodních úřadů pro duševní vlastnictví.

Skupina Plasseraud IP a její francouzské dceřiné společnosti v postavení patentových zástupců mají povinnost striktně dodržovat právní a správní předpisy článků L 422-1 – L 423-2 a R 422-1 – R 423-2 Kodexu duševního vlastnictví a ustanovení Jednacího řádu Francouzské společnosti patentových zástupců (Compagnie Nationale de Conseils en Propriété Industrielle).

2.2     Společnosti spadající pod skupinu Plasseraud IP se sídlem v zahraničí se zavazují dodržovat francouzské etické normy a pravidla a rovněž pravidla, která se na ně mohou vztahovat podle znění místních předpisů. Pokud jde o pravidla veřejného pořádku platná v jedné nebo druhé z dotčených zemí, jsou tato pravidla nutně nadřazena.

2.3     Evropští patentoví zástupci skupiny Plasseraud IP jsou členy Institutu evropských patentových zástupců (EPI) a podléhají jeho Kodexu profesionálního chování.

2.4     Na základě uvedených ustanovení musí spolupracovníci, zaměstnanci, společníci, konzultanti, členové nebo osoby pracující pro jakýkoli subjekt skupiny Plasseraud IP za všech okolností dodržovat nejpřísnější profesní tajemství, to znamená důvěrnost informací, které jim Klient poskytl, a to bez ohledu na způsob komunikace.

2.5     Co se týče ochrany osobních údajů, Klient je informován, že skupina Plasseraud IP zpracovává osobní údaje (příjmení, křestní jméno, adresa bydliště, e-mailová adresa), za účelem spravování, fakturace, kontroly přihlášek svých Klientů a vyhledávání informací elektronickou cestou. Tyto údaje jsou nezbytné pro řádné spravování přihlášek Klientů a jsou určeny pro autorizovaná oddělení skupiny Plasseraud IP. V rámci povinností přijatých některými patentovými úřady a úřady pro ochranné známky dodržuje skupina Plasseraud IP ustanovení francouzského zákona o ochraně osobních údajů a ustanovení evropského nařízení o ochraně údajů, zejména pokud jde o informace týkající se vynálezců uvedených v patentových přihláškách nebo o přihlašovatelů, kteří jsou fyzickými osobami. Za podmínek stanovených ve francouzském zákoně o ochraně osobních údajů a v evropském nařízení o ochraně údajů mají fyzické osoby právo na přístup k údajům, které se jich týkají, na jejich opravu, vyhledávání, minimalizaci jejich množství, jejich přenositelnost a vymazání. Osoby, kterých se provedené zpracování osobních údajů týká, mají rovněž právo z důvodů vyplývajících z jejich osobní situace kdykoli podat námitky proti zpracování svých osobních údajů, jehož právním základem je oprávněný zájem skupiny Plasseraud IP. Rovněž mají právo vznést námitku proti komerčnímu průzkumu a stanovit obecné zásady a zvláštní směrnice, které definují, jak mají být po jejich smrti uplatňována výše uvedená práva. Pro uplatnění těchto práv mohou dotčené osoby kdykoli kontaktovat osobu pověřenou ochranou osobních údajů u skupiny Plasseraud IP, a to e-mailem na adrese dpo@plass.com nebo poštou na adrese: 66 rue de la Chaussée d‘Antin, 75440 Paris, Cedex 09, France, s přiloženou kopií podepsaného průkazu totožnosti.

2.6     Před udělením souhlasu s poskytováním jakýchkoli služeb novému Klientovi nebo před přijetím nové zakázky ověří skupina Plasseraud IP, zda se v daném případě nejedná o střet zájmů podle vnitřních předpisů Francouzské společnosti patentových zástupců (Compagnie Nationale de Conseils en Propriété Industrielle) (pravidla 12.1 a 12.2).  Podle situace může skupina Plasseraud IP buď odmítnout novou zakázku nebo nového klienta nebo odstoupit od probíhajícího případu nebo vystupovat jako zprostředkující rozhodčí, pokud lze po dohodě s oběma stranami o této možnosti uvažovat.

3.    Zplnomocnění a zastupování u patentových úřadů

3.1     Skupina Plasseraud IP poskytuje určité služby v rámci zplnomocnění k zastupování Klienta u úřadů pro duševní vlastnictví. Toto zplnomocnění může být tiché nebo výslovné a jeho rozsah závisí na konkrétním daném případě. Jakékoli zplnomocnění, které se týká podání žádosti k získání práva průmyslového vlastnictví, se rovněž vztahuje na úhradu příslušných poplatků s tím spojených a na oficiální přezkumné řízení, a to až do vydání nebo zaregistrování vlastnického práva. Zplnomocnění k zastupování, tiché nebo výslovné, zaniká vydáním vlastnického práva, pokud neexistuje zvláštní dohoda o jeho zachování, zejména z důvodu placení udržovacích poplatků (roční poplatky).

3.2     Skupina Plasseraud IP zastupuje své Klienty obvykle u Francouzského národního patentového úřadu (INPI), u Evropského patentového úřadu (EPO), u Mezinárodní organizace průmyslového vlastnictví (WIPO), u Úřadu Evropské Unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a rovněž u některých vnitrostátních úřadů. Pro účinné zastupování svých Klientů při řízeních probíhajících u vnitrostátních úřadů v zahraničí obvykle využívá služeb patentových zástupců v daném místě. V takovém případě skupina Plasseraud IP pečlivě vybírá patentové zástupce, které plněním úkolů pověřuje. Za pochybení zahraničních zástupců nemůže skupina Plasseraud IP nést odpovědnost.

3.3     Pro zastupování u některých úřadů musí Klient podepsat plnou moc skupině Plasseraud IP nebo některé z jejích společností a/nebo některému ze zahraničních zástupců, který Klienta zastupuje u vnitrostátního úřadu. U Francouzského národního patentového úřadu, Evropského patentového úřadu, Mezinárodní organizace průmyslového vlastnictví a Úřadu Evropské Unie pro duševní vlastnictví není zpravidla podepsaná plná moc nutná.

4.    Povinnosti Klienta

4.1     Klient se zavazuje, že skupině Plasseraud IP poskytne úplné informace o svém subjektu, zejména pak: jméno zadavatele, jméno držitele práv, fakturační údaje, přičemž tyto informace může v závislosti na daných případech poskytnout buď sloučeně, nebo jednotlivě.  Je žádoucí, aby před vydáním jakéhokoli zplnomocnění předložil svůj výpis z obchodního rejstříku, kopii svých stanov nebo jakýkoli doklad prokazující jeho identitu, případně jeho číslo DPH uvnitř Unie.

4.2     V případech, kdy je stanoveno spoluvlastnictví práv a/nebo spoluúčast a není-li stanoveno jinak v dohodě nebo nařízení o spoluvlastnictví, které musí být předloženy Poskytovateli, považuje skupina Plasseraud IP zadavatele za jediného zástupce Klienta. Jakákoli fakturace, která má být zaslána třetí straně, jiné než zadavateli, musí být předem touto třetí stranou odsouhlasena.

4.3     Klient se zavazuje, že poskytne skupině Plasseraud IP veškeré dokumenty a informace nezbytné k realizaci jeho úkolů a pro očekávaná plnění. Dokumenty a informace dodané Klientem musí být kompletní, přesné a pravdivé.

4.4     Nezbytné informace a pokyny musí být skupině Plasseraud IP poskytnuty před uplynutím stanovené lhůty v přiměřeném termínu, s přihlédnutím k době nezbytné pro výkon poskytované služby. Veškeré pokyny musí Klient dodat v co nejkratším termínu písemně nebo je písemně potvrdit, a to e-mailem nebo prostřednictvím pošty. V opačném případě by skupina Plasseraud IP nemohla nést odpovědnost za jakékoli nesplnění nebo opožděné plnění zakázky. Je možné vypracovat instruktážní postup, předem dohodnutý s Klientem.

4.5     Klient se zavazuje okamžitě informovat skupinu Plasseraud IP o všech změnách týkajících se jeho organizace, kontaktních údajů, kapitálových vazeb nebo jakéhokoli kolektivního úpadkového řízení nebo jeho hrozby.

4.6     Cenové nabídky, právní konzultace, auditní zprávy a obecně všechny pracovní dokumenty vyhotovené a předané nebo zaslané Poskytovatelem Klientovi pro účely plnění svěřených úkolů podléhají profesnímu a obchodnímu tajemství, a práva duševního vlastnictví s nimi spojená náleží skupině Plasseraud IP. Bez předchozího výslovného souhlasu skupiny Plasseraud IP nesmí tedy Klient znovu použít nebo předat třetím stranám žádné dokumenty, které skupina Plasseraud IP vypracovala a předala v souvislosti s plněním úkolů nebo poskytováním jakékoli služby.

5.    Finanční podmínky

5.1 Tarify a cenové nabídky

5.1.1     Mezi skupinou Plasseraud IP nebo některou z jejích společností a Klientem může být sjednána úmluva o odměnách. Pokud tomu tak není, zpřístupní skupina Plasseraud IP všem svým klientům ceník, ve kterém jsou uvedeny obvyklé odměny a paušální částky týkající se poskytování hlavních služeb a případně i podmínky každoročního přeceňování.

5.1.2     Poskytované služby, které nejsou uvedeny v ceníku, se účtují podle času, který patentoví inženýři skupiny Plasseraud IP stráví nad danými úkony na základě odbornosti, kterou povaha a složitost těchto úkonů vyžaduje.

5.1.3     Cestovní výdaje členů skupiny Plasseraud IP, nezbytné pro realizaci poskytovaných služeb, nejsou zahrnuty v odměnách uvedených v bodech 5.1.1 a 5.1.2. Po předložení faktur budou skupině Plasseraud IP uhrazeny Klientem. 

5.1.4     Úřední poplatky stanoví příslušné úřady a mohou se vyvíjet na základě jejich vlastního podnětu, někdy s okamžitou platností. Promítnou se ve fakturách v přesné výši v den jejich vystavení.

5.1.5     Cenové nabídky od skupiny Plasseraud IP pro Klienty jsou vypočítány na základě informací známých k datu jejich vyhotovení a nemohou být považovány za pevné fakturační dohody, pokud to skupina Plasseraud IP neschválí a výslovně neuvede. Jsou tedy uvedeny bez daně, informativně, protože se mohou lišit z hlediska rozsahu práce, kterou provede jak skupina Plasseraud IP, tak její zahraniční partneři, a z hlediska kolísání měn a sazeb platných ke dni, kdy skupina Plasseraud IP zahájí plnění svého úkonu. Kromě toho obvykle nezahrnují různé náklady, jako ověřování dokumentů, překlady, získávání a dodávání dodatečných dokumentů, které si mohou vyžádat správní úřady. V těchto cenových nabídkách nejsou dotčeny ani pozdější možné potíže, které mohou nastat při plnění úkolů. Mají omezenou dobu platnosti.

5.2     Zálohy, fakturace

5.2.1     Skupina Plasseraud IP může případně požádat o zaplacení části plánovaných nebo dohodnutých honorářů určených pro realizaci poskytování služeb předem a rovněž o zaplacení úředních poplatků předem. Skupina Plasseraud IP v takovém případě vyzve Klienta k zaplacení zálohy na daň. Zahájení poskytování služeb je pak podmíněno přijetím vyžádané předběžné platby, a to bez ohledu na důsledky, jaké by to mohlo mít pro Klienta, zejména pokud by to znamenalo překročení lhůty.

5.2.2     Skupina Plasseraud IP vystaví fakturu co nejdříve po dokončení poskytovaných služeb. Pokud jsou služby z důvodu své povahy poskytovány dlouhodobě, mohou být fakturovány průběžně. Faktury skupiny Plasseraud IP budou Klientovi zaslány okamžitě, bez nutnosti jeho předběžného schválení, i kdyby bylo kolísání úředních poplatků směrem nahoru či dolů v předchozí cenové nabídce zaneseno rozdílně.

5.2.3     V případě úkonů, které vyžadují intervenci patentového zástupce u místního úřadu duševního vlastnictví v zahraničí, skupina Plasseraud IP přefakturuje výlohy tohoto zahraničního zástupce s připojením nákladů na administrativní, účetní a bankovní zpracování.

5.2.4     Při fakturaci bude na částku bez daně uplatněna DPH podle platné zákonné sazby. V případě přeshraniční fakturace a/nebo při pouhém placení daní mohou být uplatněny některé výjimky.

5.3     Podmínky vypořádání
K vypořádání dochází převzetím. Po předchozím souhlasu se může vypořádání uskutečnit na základě pravidelného souhrnného výpisu vystavených faktur. Jakákoli námitka týkající se výše faktury je přípustná pouze tehdy, vznese-li ji Klient do 15 (patnácti) dnů po obdržení faktury. Žádná námitka neopravňuje Klienta k pozastavení plateb nebo k uplatňování srážek či náhrad. V souladu s právními předpisy obecného nebo místního práva lze uplatnit sankce za zpoždění. V případě opožděné platby je možné od Klienta požadovat náklady spojené s vymáháním. Skupina Plasseraud IP má trvalý nárok na dlužné částky za služby poskytované do data ukončení smluvních vztahů mezi skupinou Plasseraud IP a Klientem.

6.    Plnění poskytování služeb

Klient uznává, že si je vědom skutečnosti, že získání práva průmyslového vlastnictví podléhá vnitrostátním, mezinárodním nebo zahraničním řízením, která mnohdy trvají i několik let, a že udržování platnosti či ochrana tohoto práva znamenají náklady.

7.    Odpovědnost

7.1     Povinnost vynaložit veškeré prostředky a odbornost. Skupina Plasseraud IP se zavazuje, že využije veškerých prostředků nezbytných k řádnému plnění poskytovaných služeb. Skupina Plasseraud IP má tudíž pro splnění úkonů, které mu Klient svěří, povinnost vynaložit veškeré prostředky a odbornost.

7.2    Odpovědnost a pojištění. Skupina Plasseraud IP má sjednané pojištění odpovědnosti za škody vzniklé při výkonu povolání, které pokrývá veškeré poskytování služeb, a zavazuje se, že na vyžádání předloží Klientovi potvrzení o tomto pojištění. Jakoukoli událost, s níž je Klient obeznámen a která by mohla mít důsledky vztahující se k občanskoprávní odpovědnosti, musí Klient neprodleně oznámit skupině Plasseraud IP, aby tato mohla přijmout veškerá vhodná opatření. Každopádně však výše případné náhrady účtované Poskytovateli nemůže převyšovat celkovou hodnotu fakturace směrem ke Klientovi.

Skupina Plasseraud IP nenese žádnou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami, obzvláště je-li třetí strana výslovně zvolena Klientem.

Skupina Plasseraud IP nemůže nést v žádném případě odpovědnost za náhradu přímých či nepřímých škod a za nehmotné újmy, které utrpěl Klient, zejména za ztrátu obratu, smluv, zákazníků, příležitostí, dobré pověsti nebo zisků.
Skupina Plasseraud IP nepřebírá odpovědnost v případě zpoždění nebo pozastavení plnění úkolů způsobené Klientem nebo v případě „vyšší moci“.

8.    Archivace

Skupina Plasseraud IP uchovává patentové přihlášky svých klientů výhradně v elektronické podobě po dobu předepsanou pro uchovávání dokumentů.

Skupina Plasseraud IP, pokud se s Klientem výslovně nedohodne jinak, neuchovává žádný originální ani úřední dokument adresovaný Klientovi, který sám nese odpovědnost za jeho uchování.
 

9.    Rozhodné právo a příslušný soud

9.1     Tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb podléhají francouzským právním předpisům a profesním pravidlům pro patentové zástupce, která se řídí Kodexem duševního vlastnictví. Případné sporné otázky budou předloženy a dle povahy případu řešeny před disciplinární komisí Francouzské společnosti patentových zástupců (Compagnie Nationale de Conseils en Propriété Industrielle) a nebo před řádným pařížským soudem bez ohledu na počet žalovaných stran či výzev k plnění.

9.2     Jedná-li se o Klienta v postavení spotřebitele ve smyslu úvodního článku Kodexu spotřebitele („klient- spotřebitel“), je možné použít postup pro urovnání sporů za podmínek podle článků L 611-1 a následujících zákona o ochraně spotřebitele. Připomíná se, že v případě neshody mezi patentovou kanceláří a klientem–spotřebitelem ohledně spravování přihlášky a pokud nedojde k nalezení shody, má klient–spotřebitel právo obrátit se bezplatně na veřejného ochránce práv ve věci ochrany spotřebitele za účelem vyřešení svého sporu s protistranou smírnou cestou.

Datum aktualizace: 28. února 2023