Texte d'introduction

Bráníme vaše duševněprávní a průmyslověprávní aktiva u soudu

S Právníky Plasseraud IP máte k dispozici pestrou nabídku schopností a zkušeností s řízeními a spory jak v samotné oblasti duševního vlastnictví (ochranné známky, průmyslové vzory, autorská práva, označení původu, nové informační a komunikační technologie, jména domén aj.) tak i v oblastech duševnímu vlastnictví přidružených (právo hospodářské soutěže, nezákonné a klamavé obchodní techniky, francouzský zákon o potírání závislosti na tabáku a alkoholu (tzv. zákon Evin).

V čem umíme pomoci

Rozsáhlé schopnosti a odborné znalosti v tématice sporů v oblasti duševního vlastnictví

Nabízíme veškerou potřebnou právní pomoc a zastupování v žalobách na porušení práv duševního vlastnictví.

Čím se mj. zabýváme :

•    Asistence při zajištění údajně padělaného zboží, podání žádosti o propuštění zajištěného zboží (pokud byly zadrženy vaše výrobky), podání žádosti o předběžné opatření
•    Okamžité podání žádosti o předběžné a/nebo ochranné opatření k příslušnému soudu
•    Řízení při pro porušování práv průmyslového vlastnictví, řízení o prohlášení neplatnosti, žaloba na vydání věci - v občanskoprávním i trestněprávním  řízení
•    Veškerá právní pomoc a zastoupení žalující či žalované strany (ve Francii i u Evropského soudního dvora)
•    Stížnosti u Odvolacího soudu proti rozhodnutím Francouzského úřadu duševního vlastnictví (INPI) v otázce žádosti o zápis či obnovu ochranné známky
 

Avocats
Avocats
Avocats

Schopnost rychlé reakce v případě opatření ve věcech, které nesnesou odklad

Právníci Plasseraud IP jednají rychle, ať se jedná o ochranu zájmů našich klientů (jako v případě žádosti o předběžné opatření ukládající vám povinnost něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet, či jako v případě zadržení vašich výrobků, které údajně narušují práva třetí strany) nebo akce, které zastaví poškozující chování vaší konkurence.

Avocats
Avocats
Avocats

Připravíme jasnou strategii vedení sporu

Abychom co nejlépe chránili vaše zájmy, vypracujeme s vámi nejvhodnější strategii pro obranu vašeho duševního vlastnictví. Abychom vám mohli dávat ty nejlepší rady, vytěžili jsme naše zkušenosti a znalosti z oblasti duševního vlastnictví a vypracovali jsme metodologii založenou na transparentnosti a dialogu.

Toto je standardní postup Právníků Plasseraud IP :

•    Předběžná analýza případu hned jak od vás obdržíme relevantní informace;

•    Zahájení konstruktivního a pragmatického dialogu za účelem identifikace hlavních cílů, problémů a stanovení priorit zákazníka pro daný případ;

•    Přehled proměnných a rizik, která je nutno vzít pro daný případ v úvahu, aby byl klient informován o silných a slabých místech a mohl tak udělat plně infromované rozhodnutí;

•    Pomoc při rozhodování o krocích, které je v daném případě potřeba podniknout – dáváme vám k dispozici naše expertní vědění v otázkách duševního vlastnictví;

•    Příprava argumentace a podniknutí kroků pro dosažení stanovených cílů soudní či mimosoudní cestou.

Avocats
Avocats
Avocats

Pravidelné informování klienta o postupu

Naši experti z odd. Právníci Plasseraud IP si jsou vědomi, že je pro klienty důležité mít jasné informace o průběhu řízení, proto si dáváme záležet, abychom vás patřičně o našich krocích a postupu u soudů a/nebo vůči třetí straně.

Avocats
Avocats
Avocats

Rešerše a obeznámenost s relevantní judikaturou

Zdárný konec svěřeného případu odvisí od dobré znalosti aktuální judikatury a tendencí. Vývoj judikatury má přímý vliv na strategii uplatněnou žalující a žalovanou stranou, volbu soudu a použité právní argumenty.

Je tedy klíčové znát aktuální judikaturu.

Proto má odd. Právníci Plasseraud IP k dispozici jedinečnou databázi s efektivní klasifikací materiálů a nebývale výkonným vyhledáváním. Díky tomuto nástroji pro vás vyhledáváme relevantní informace (obsáhle a zároveň přesně k danému tématu), tak aby soudní předvolání a soudní návrhy, které podáváme, byly založeny na poslední a nejrelevantnější judikatuře.

Avocats
Avocats
Avocats