Texte d'introduction

Vaše duševní vlastnictví má svou cenu – zvyšte ji na maximum!

Vážené start-upové, malé, středně velké a velké společnosti, veřejné výzkumné instituce, vážení investoři a akcionáři, jsme tu pro vás, abychom se zasadili o zhodnocení vašich duševních aktiv.
V rámci našich konzultačních služeb na míru, jemné alchymii technické, právní a finanční expertízy, vám nabízíme pomoc vyhledat a vyjednat  nová partnerství, navrhnout nové smlouvy, pročíst smlouvy hotové k podpisu, oceníme vaše aktiva, navrhneme optimální finanční podmínky a další služby.

V čem umíme pomoci

Vytvořte hodnotu a zhodnoťte investici

Přemýšlíte nad ideální strategií pro užití majetkových práv vašeho duševního vlastnictví? Rozhodujete se, zda samostatně či ve spolupráci? Zda udělit oprávnění užívat vašich majetkových práv jiné osobě, udělit licenci či snad jako věcný příspěvek mimo váš obor nebo geografickou oblast? Jakožto odborníci na transfer technologií vám na tyto otázky pomůžeme najít odpověď.

Využijte našich zkušeností a nástrojů, kterých máme v odvětví oceňování k dispozici (dohody o spolupráci, liceční smlouvy, postoupení práv, smlouva o spoluvlastnictví, memorandum o porozumění aj.), využijte našich znalostí o fungování trhu a vašich partnerech (státních i ze soukromého sektoru) a využijte našeho umění vyjednávat. Jsme tu, abychom vám poskytli podporu od hledání potenciálních partnerů po doporučení adekvátních licenčních poplatků.

Verträge & Bewertung
Verträge & Bewertung
Verträge & Bewertung

Použijte smlouvy jako strategický nástroj řízení

Pokud na inovacích pracujete kolaborativně, neponechejte nich náhodě. Přistupujte ke smlouvám jako k nástroji, který vám zajistí konkurenční výhodu, ochrání image vaší společnosti, a umožní nejen zabezpečit vaše investice a zájmy, ale i mít pod kontrolou budoucnost vašich aktiv. Pomáháme vám dnes, abyste byli připraveni na zítřek.

Náš tým složený z právníků, patentových inženýrů a finančních znalců vám pomůže napsat či zrevidovat smlouvy týkající se duševního vlastnictví tak, aby odpovídaly vašim cílům. Naší silnou stránkou je spojení právní erudice s obchodním a technickým vhledem.

Náš tým vám pomůže sestavit jakýkoliv typ smluv včetně smlouvy o mlčenlivosti, smlouvy o smlouvě budoucí, dohody o převodu aktiv, memoranda o porozumění, licenčních smluv, smlouvy o poskytnutí práv k užití, smlouvy o spoluvlastnictví, dohody o spolupráci nebo konsorciální dohody, dohody o distribuci, smlouvy o franšíze, smlouvy o poskytování služeb, všeobecných obchodních podmínek, obecných podmínek používání aj., nadraftujeme pro vás také speciální ustanovení do akcionářských dohod či do pracovních smluv.
 

Verträge & Bewertung
Verträge & Bewertung
Verträge & Bewertung

Proveďte audit IP aktiv a smluv!

Čeká vás fundraising, fúze, akvizice, transfer technologie, případně dohoda o spolupráci? Pokud ano, ujistěte se, že vaše IP aktiva a smlouvy prošly auditem. Budeme vaší oporou během tohoto delikátního kroku a zajistíme, aby veškeré vaše relevantní portfolio bylo auditováno koheretně a výsledkem byly spolehlivé informace využitelné pro váš další růst.

Audit duševního vlastnictví a smluv je zásadní pro zabezpečení vašich investic, rychlou identifikaci možných rizik spojených s nabýváním a vlastnictvím práv duševního vlastnictví (dohody o spolupráci a konsorciální dohody, smlouvy týkající se know-how, dohody o spoluvlastnictví, pracovní smlouvy pro zaměstnance) a s využíváním těchto práv (licenční smlouvy, dohody o distribuci, obecné podmínky používání).

Některá smluvní ustanovení (ustanovení ve smyslu intuitu personae, podmínky licence, doba trvání exkluzivity, předkupní právo, články o ukončení smluv, ustanovení o zpětném převodu) mohou pro vaše investice a akvizice představovat zvýšené riziko.
 

Verträge & Bewertung
Verträge & Bewertung
Verträge & Bewertung

Zjistěte jakou hodnotu mají vaše IP aktiva!

Kupujete či prodáváte aktiva, chcete zjistit, jak se zvýšila hodnota vaší společnosti, či snad jaký podíl na její hodnotě tvoří duševní vlastnictví? Pomůžeme vám určit hodnotu či rozmezí v jakém se hodnota vašich aktiv pohybuje.

Naše expertíza v oceňování (v případě patentů a ochranných známek jde o oblast podléhající jasně daným normám a standardům) spočívá v holistickém porozumění tematice nehmotného majetku charakteru duševního vlastnictví a používání různých metodik v obchodní sféře. Abychom vám přinesli kompletní vhled do této klíčové otázky, na stanovení hodnoty vašich IP aktiv vždy pracuje tým ve složení patentový zástupce, patentový inženýr nebo vědecký pracovník a odborník na oceňování.

Jsme zde pro vás, pokud potřebujete odhad odškodného, které vám může soud nařídit k úhradě ve sporech o duševní vlastnictví, a to především v případech kdy se jedná o porušení majetkových práv duševního vlastnictví třetí strany.

Verträge & Bewertung
Verträge & Bewertung
Verträge & Bewertung

Popostrčte vynálezce tím správným směrem!

Ze statistik vyplývá, že 90% patentovaných inovací vzešlo od zaměstnanců. Může vaše společnost lépe podněcovat tvůrčí činnost svých zaměstnanců? Nabízíme vám poradenství ohledně úpravy interního programu pro stimulaci tvůrčí inovace, strategie jejího uplatnění, právního rámce či politiky odměňování.

Právo sice pamatuje na právní úpravu týkající se zaměstnaneckých děl, avšak mít interní program pro stimulaci tvůrčí inovace je výhodné a také předvídá ochranu vašich zájmů. Pozornost by měla být věnována především speciálním doložkám v pracovních smlouvách, prohlášení autora-zaměstnance a další (dodatečné) odměně zaměstnance. Nezapomínejte ani na personál, který není v zaměstnaneckém poměru (ředitelé společností, stážisté a externí pracovníci), ani na ochranu autorského práva – tyto otázky jsou právně ošetřeny jinak než pracovní poměr.

Pomůžeme vám zajistit i bránit práva na vynálezy a tvůrčí činnost vašich zaměstnanců.

Verträge & Bewertung
Verträge & Bewertung
Verträge & Bewertung

Nechte se vyškolit a pěstujte tvůrčí inovativní kulturu u vás ve společnosti

Pomůžeme ve vaší společnosti zvýšit povědomí o mnoha tématech jako management inovací, práce a zacházení s důvěrnými informacemi a know-how, kolaborativní projekty VaV, možnosti zvyšování hodnoty IP aktiv a využití brainstormingu pro stimulaci inovativních nápadů.

Náš specializovaný tým přijde rád za vámi a pomůže nastavit management inovací jako nedílnou součástí vaší firemní kultury, poradí, jak udělat vaše investice ziskovější, identifikovat nástroje pro růst společnosti, vysvětlí, co vše je duševní vlastnictví, vytvoří správné návyky jak ho chránit a vytěžit z něj maximum. Řekněte nám, čemu byste rádi porozuměli lépe a co chcete mít víc pod kontrolou, pomůžeme vám.

Verträge & Bewertung
Verträge & Bewertung
Verträge & Bewertung